การประเมินตามระบบภาครัฐ (ITA)
 
 
   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

 • 07 ข่าวประชาสัมพันธ์

 • 010 แผนดำเนินงานประจำปี
 • 011 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรายไตรมาส
 • 012 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี

 • 013 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 • 014 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 • 015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 • 016 รายงานการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 • 017 E-Service

 • 018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • 019 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส
 • 020 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 • 021 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 • 022 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 • 023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 • 024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 • 025 นโยบายการบริทรัพยากรบุคคล
 • 026 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • 027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • 028 รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 • 029 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
 • 030 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • 031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

 • 036 การประเมินความเสี่ยงการทุุจริตประจำปี
 • 037 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

 • 038 แผนเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • 039 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • 040 รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริตรายไตรมาส