ประกาศโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์

เรื่อง กำหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์

เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๓ ข้อ ๔ ข้อ ๕ ข้อ ๖ และ ข้อ ๗ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพื่อประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และมติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ ครั้งที่ พิเศษ/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

 

โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์จึงประกาศกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายใน ดังนี้

 

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน

มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย

๑.๑ มีน้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

๑.๒ มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย

๑.๓ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน

๑.๔ หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ และสิ่งเสพติด

มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ

๒.๑ ร่าเริงแจ่มใจ มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง

๒.๒ มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก

๒.๓ ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย

๒.๔ ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ

มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีพัฒนาการทางสังคม

๓.๑ มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์

๓.๒ มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน

๓.๓ เล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

๓.๔ ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่นับถือ

มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านสติปัญญา

๔.๑ สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้

๔.๒ มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้

๔.๓ มีทักษะทางกระบวนการที่เหมาะสมกับวัย

๔.๔ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

๔.๕ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา

มาตรฐานที่ ๕ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

๕.๑ ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัยและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ใน

การจัดประสบการณ์

๕.๒ ครูจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและสามารถจัด

ประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย

๕.๓ ครูบริหารจัดการขั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก

๕.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก

๕.๕ ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลายและสรุปรายงานพัฒนาการ

ของเด็กแก่ผู้ปกครอง

๕.๖ ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการจัดประสบการณ์

๕.๗ ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา

๕.๘ ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง

๕.๙ ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย

๕.๑๐ ครูจัดทำสารนิทัศน์และนำมาไตร่ตรองเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก

มาตรฐานที่ ๖ ผู้บริหารปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

๖.๑ ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย

๖.๒ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย

๖.๓ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐานคิด

ทั้งด้านวิชาการและการจัดการ

๖.๔ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

๖.๕ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ

๖.๖ ผู้บริหารให้คำแนะนำ คำปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพ

และเต็มเวลา

๖.๗ เด็ก ผู้ปกครองและชุมชน พึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย

มาตรฐานที่ ๗แนวทางการจัดการศึกษา

๗.๑ มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและนำสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๗.๒ มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย

๗.๓ จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย

๗.๔ สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น

๗.๕ จัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน

มาตรฐานที่ ๘สถานศึกษามีการประกันคุณภาพในสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๘.๑ กำหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา

๘.๒ จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่

๘.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ

๘.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

 

๘.๕ นำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

๘.๖ จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

มาตรฐานที่ ๙คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

๙.๑เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา

๙.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กร

ที่เกี่ยวข้อง

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

มาตรฐานที่ ๑๐การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัดการศึกษา

๑๐.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัด

การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา

๑๐.๒ ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม

มาตรฐานที่ ๑๑การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น

๑๑.๑ จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย

๑๑.๒ ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความรู้ความสามารถ ด้วยความรับผิดชอบ เสียสละและเป็นผลงานที่สามารถนำไปประกอบการประเมินเพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้ทุกกรณี

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

 

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕