ข้อมูลนักเรียน และข้อมูลบุคลากร

รายละเอียดเกี่ยวกับนักเรียนและห้องเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗

ชั้นเรียน
จำนวนนักเรียน
รวม
จำนวนห้องเรียน
ชาย
หญิง
อนุบาล ๓ ขวบ
๓๙
๓๙
๗๘
อนุบาล ๑
๕๕
๕๕
๑๑๐
อนุบาล ๒
๕๐
๗๒
๑๒๒
รวมก่อนประถมศึกษา
๑๔๔
๑๖๖
๓๑๐
๑๓
ประถมศึกษาปีที่ ๑
๘๘
๘๖
๑๗๔
ประถมศึกษาปีที่ ๒
๙๕
๘๒
๑๗๗
ประถมศึกษาปีที่ ๓
๖๖
๙๒
๑๕๘
ประถมศึกษาปีที่ ๔
๙๕
๗๔
๑๖๙
ประถมศึกษาปีที่ ๕
๙๗
๙๒
๑๘๙
ประถมศึกษาปีที่ ๖
๘๙
๙๕
๑๘๔
รวมประถมศึกษา
๕๓๐
๕๒๑
๑,๐๕๑
๓๖
รวมทั้งสิ้น
๖๗๔
๖๘๗
๑,๓๖๑
๔๙