แนวปฏิบัติหน้าที่ครู/บุคลากรทางการศึกษา

1. การดูแลนักเรียนในการทำความเคารพ จะต้องรับการทำความเคารพของนักเรียนและจะต้องตักเตือนในกรณีที่นักเรียนละเลย
2. ดูแล การเดินแถว ไม่ว่าไปเรียนในชั่วโมงพิเศษหรือกิจกรรมใด ๆ  เน้นระเบียบแถว โดยจัดหานักเรียนจากสูงไปหาต่ำ เน้นแถวตอนเรียงหนึ่งและเดินชิดขวา     เจอคุณครูในขณะเดินแถวไม่ต้องทำความเคารพหรือหยุดเดิน
3. กำชับนักเรียนให้พูดจาด้วยถ้อยคำที่สุภาพ  มีหางเสียงทุกครั้ง
4. กำชับให้นักเรียนเดินขึ้นลงบันใด  โดยเดินชิดขวาทั้งขาขึ้นและขาลง ไม่วิ่งขึ้นลงบันไดและบนอาคารเรียน
5. ปฏิบัติหน้าที่เขตบริการ ด้วยความรับผิดชอบ
6. ปฏิบัติ หน้าที่เวรประจำเวร เวรกลางคืน เวรวันหยุด ด้วยความรับผิดชอบ ในกรณีไม่มาโรงเรียนควรแจ้งให้หัวหน้าทราบ     และเมื่อพบปัญหาหัวหน้าเวรรีบรายงานผู้บริหารทราบ  
7. ครูประจำชั้น / ครูพิเศษทุกคน จะต้องมาเข้าแถวในตอนเช้า โดยทำหน้าที่ควบคุม ดูแล นักเรียนให้เกิดความเรียบร้อย รับฟังการอบรมของครูเวรประจำวัน     และฝ่ายบริหารในกรณีสั่งการให้นักเรียนปฏิบัติ
8. กำชับนักเรียนทุกคน เมื่อพบคุณครูให้ทำความเคารพโดยการไหว้ทุกครั้ง และคุณครูควรแนะนำการทำความเคารพที่ถูกต้อง
9. กำชับนักเรียนทุกคน เมื่อพบผู้ใหญ่ที่เข้ามาในโรงเรียนให้ทำความเคารพโดยการไหว้ทุกครั้ง
10. กำชับนักเรียนทุกครั้งที่ขออนุญาตไปห้องน้ำ โดยเน้นการทำความสะอาดก่อนและหลังการใช้
11. แนะ นำนักเรียนเรื่องการแต่งกายที่ถูกต้อง สะอาด เป็นระเบียบ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องแบบนักเรียน ชุดพละหรือเครื่องแบบลูกเสือ-เนตรนารี ตลอดจนสุขภาพผม               เล็บ ฟัน
12. ครูควรแต่งกายให้เหมาะสมกับความเป็นครูอนุบาลพิบูลเวศม์
13. ครูมาปฏิบัติหน้าที่ตามเวลาที่กำหนด และกลับหลังจากเวลา 16.30 น. หรือ 17.00 น. แล้วแต่กรณี
14. การลา ครูควรปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการครู พ.ศ. 2535
15. การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนในขณะปฏิบัติหน้าที่ ให้ปฏิบัติตามแนวทาง เรื่อง การขออนุญาตออกนอกเขตโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์


แนวปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
1. ครูเวรประจำวันมาปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย  คือ เวลา  06.30 น. เป็นต้นไป
2. ครูที่ไม่ใช่ครูเวรประจำวันควรมาถึงโรงเรียนก่อนเวลา 07.20 น.
3. ครูประจำชั้น เข้าประจำห้องเรียน ดูและนักเรียน
4. นัก เรียนเคารพธงชาติเวลา 07.40 น. สัญญาณเพลงมาร์ช อนุบาลพิบูลเวศม์ นักเรียนและครูเตรียมตัวเดินเข้าแถว  โดยยึดการเดินแถวเรียงหนึ่ง      มีครูประจำชั้นคอยดูแลความเรียบร้อย
5. นักเรียนทำกิจกรรมหน้าเสา ธงโดยมีครูประจำชั้นยืนระหว่างแถว จากนั้นนักเรียนเดินกลับห้องเรียนเป็นแถวชิดขวา
6. นักเรียนเข้าแถวหน้าห้องเพื่อแสดงเคารพ ครูประจำชั้น(ตรวจสอบความเรียบร้อย การทำความเคารพ การดุแลสุขภาพผม เล็บ  ฟัน)
7. กิจกรรม โฮมรูม   โดยมีครูประจำชั้นเป็นที่ปรึกษาทุกขั้นตอน
8. เวลา  08.30 น.  ครูผู้สอนเข้าปฏิบัติหน้าที่การเรียนการสอนตามที่ได้มอบหมาย โดยเตรียมการสอนล่วงหน้าและมีแผนการจัดการเรียนรู้  ลื่อการเรียนการสอน       ประกอบทุกครั้ง
9. ครูสอนพิเศษทุกคน  ทุกวิชา  ต้องไปรับนักเรียนตามเวลา  และส่งนักเรียนหลังจากสิ้นสุดชั่วโมงการเรียนการสอนโดยจัดแถวนักเรียนจากสูง มาต่ำ  แถวตอนเรียงหนึ่ง
10. การรับประทานอาหารกลางวัน ครูต้องดูแลนักเรียนในการรับประทานอาหารกลางวัน ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เน้นการรับประทานอาหารให้หมดถาดโดยปฏิบัติดั้งนี้        จัดกลุ่มบริการอาหารกลางวัน มีหน้าที่  1)  ตักอาหาร  2)  บริการ  3)  กล่าวนำบทพิจารณาอาหาร  4)  จัดเก็บถาด  อุปกรณ์บรรจุอาหาร และทำความสะอาด       ขณะเดียวกัน  นักเรียนที่รอรับบริการต้องนั่งอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยเมื่อรับประทาน อาหารเสร็จ  ต้องนำถาดอาหารมาเทเศษอาหารในที่ทิ้งเศษอาหาร               แห้ง – เปียก แยกช้อนส้อม
11. ครูแนะนำ/ตักเตียน  เรื่องมารยาทในการรับประทานอาหาร
12. ครูควรรับประทานอาหารหลังจากนักเรียนรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อย
13. กิจกรรม ก่อนเข้าเรียนช่วงบ่าย นักเรียนทุกคนเตรียมตัวเข้าแถวหน้าห้องเรียน โดยมีครูประจำชั้นคอยควบคุมดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
14. ก่อนเข้าเรียนภาคบ่าย  ครูควรแนะนำให้นักเรียนตั้งใจเรียนและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย
15. โรงเรียนเลิกเรียน     
      15. 1   ระดับปฐมวัย เลิกเรียนเวลา  14 .45  น.
      15. 2  ระดับประถมศึกษา เลิกเวลา  15.30 น.
16. ครูเวรประจำวันในแต่ละวันปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีหัวหน้าเวรกำกับติดตามและรายงานผลต่อผู้บริหารทราบ