แนวปฏิบัติครูประจำชั้น/ครูผู้สอน

๑. ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบนักเรียนในความรับผิดชอบให้ทำความสะอาดบริเวณห้องเรียน และห้องอื่นๆ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นๆ
    ทีได้รับมอบหมายก่อนเข้าแถวเคารพธงชาติ
๒. ควบคุมนักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติและทำกิจกรรมอื่นๆ หน้าเสาธงตอนเช้า
๓. ตรวจ สอบการมาเรียนของนักเรียนทุกวันแล้วลงหลักฐานให้เป็นปัจจุบัน หากมีนักเรียนขาดเรียนติดต่อกัน ๓ วันทำการ
     ให้รายงานผู้บริหารทราบเป็นลายลักษณ์อักษรตามที่กำหนด
๔. ตรวจสอบผลการ เรียนของนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ เมือพบว่ามีปัญหาให้ร่วมมือกับฝ่ายแนะแนว ฝ่ายวิชาการ ผู้ปกครองนักเรียนและฝ่ายบริหาร
     เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาทันที
๕. ให้ นักเรียนทุกคนปฏิบัติกิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอนที่โรงเรียนกำหนดขึ้นมา อย่างต่อเนื่องและจริงจังตลอดปี
     พร้อมทั้งมีการแก้ไขข้อบกพร่องให้เกิดการพัฒนาอย่างชัดเจน
๖. ต้องอบรมมารยาททั่วๆไป ให้กับนักเรียนประจำนอกเหนือจากการเรียนการสอนปกติ
๗. ต้องกำชับ ดูแลให้นักเรียนดูแลความสะอาดร่างกายเครื่องแต่งกาย ห้องเรียน ทรัพย์สินอื่นๆ
๘. ควบคุมนักเรียนให้ทำกิจกรรมตอนกลางวันก่อนเข้าห้องเรียน และอบรมนักเรียนก่อนเลิกเรียนทุกวัน
๙.  ดูแล ตรวจสุขภาพอนามัยนักเรียนทุกคนเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง หากพบว่านักเรียนมีปัญหาให้ช่วยเหลือ แก้ไขทันที พร้อมทั้งรายงานให้ผู้บริหารทราบ      กรณีนักเรียนเกิด อุบัติเหตุในขณะอยู่โรงเรียน ให้ช่วยเหลือทันทีพร้อมรายงานให้ทราบจัดเตรียมการสอนล่วงหน้าและส่งให้ผู้ บริหารตรวจสอบ
๑๐. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นทักษะกระบวนการ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการกลุ่มโดยยึดหลักสูตร คือ (ผู้จัดการ)        ให้เกิดการเรียนรู้นักเรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้
๑๑. จัดทำข้อมูล ความสัมพันธ์ของกิจกรรมการเรียนการสอน สาระการเรียนรู้ กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและ บันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนใน  ปพ.๕,  ปพ.๖ ,       ปพ.๙  สามารถตรวจสอบได้
๑๒.ต้องมีการประเมินผลนักเรียนก่อนเรียน ขณะเรียนและหลังเรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียน
๑๓.ใช้สื่อประกอบการสอนทุกครั้งตามความเหมาะสม
๑๔.จัดให้มีการสอนซ่อมเสริมนักเรียนทั้งรายกลุ่มและรายบุคคลพร้อมบันทึกไว้เป็นหลักฐาน
๑๕.ร่วมมือและปฏิบัติงานอื่นๆ อย่างเต็มใจ เต็มความสามารถตามที่ได้รับมอบหมาย