แนวปฏิบัติเรื่องการลาของบุคลากร

๑. ให้ยึดระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕
๒. การลาป่วย ให้ส่งใบลาในวันป่วย ป่วยเกิน ๓ วัน ให้ส่งใบรับรองแพทย์แนบใบลามาด้วย
๓. การลากิจ ส่งใบลาล่วงหน้า ๑-๒ วัน และต้องติดตามว่าได้รับอนุญาตหรือไม่ หากมีความ      จำเป็นเร่งด่วนให้แจ้งผู้บริหารทราบ แล้วค่อยส่งใบลาตามมาทีหลัง
๔. การลาที่นอกเหนือจากข้อ ๒ , ๓ ต้องไดรับอนุญาตจากผู้บริหารโรงเรียน
๕. การลากิจต้องบันทึกการมอบหมายงานส่งพร้อมใบลาด้วย