:: สายชั้นปฐมวัย ::

นางผุสดี ธรรมศิริ
ครูประจำชั้นปฐมวัย ห้อง 1

นางสาวศิริประภาพรรณ์ ตุ้มวิจิตร
ครูประจำชั้นปฐมวัย ห้อง 2

 

นางวาสนา ถิ่นถาน
ครูประจำชั้นปฐมวัย ห้อง 3

 

 
 

 

นางสาวศศิธร ประตูมตัง
(ครูพี่เลี้ยง) ปฐมวัย ห้อง 1

 

นางสาวสุพัฒตา ราข่อง
ครูประจำชั้นปฐมวัย ห้อง 2

 

นางสาวกรวรรณ คงสุข
(ครูพี่เลี้ยง) ปฐมวัย ห้อง 3