:: สายชั้นอนุบาลปีที่ 1 ::

นางไพฑูรย์ ธนูรัตน์
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1 ห้อง 1

นางสาวมารีนา แบรอฮีม
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1 ห้อง 2

 

นางสาวอรอุมา ลาภปรากฎ
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1 ห้อง 3

 

 
 

นางจารุวรรณ โรจนะเทพประสิทธิ์
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1 ห้อง 4

MS.Vemelyn A.Asuncion
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1 ห้อง 4

นางสาวพวงพร ไชยวีระ
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1 ห้อง 5

 
 

Ms. Rita Lea Dela Cruz
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1 ห้อง 5

 

นางสาวสุจิตร กำลังเดช
ครูพิเศษ สายชั้นอนุบาลปีที่ 1