:: สายชั้นอนุบาลปีที่ 2 ::

นางสาวสุนิสา เอียดจุ้ย
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2 ห้อง 1

นางสาวศุภากาญจน์ พลอยเจริญ
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2 ห้อง 2

 

นางสาวมณฑา เมธยะกุล
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2 ห้อง 3

 

 
 

 

นางพัชรี เมตตาจิต
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2 ห้อง 4

 

Mrs. Maureen G. Montemayor
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2 ห้อง 4

 

นางบุศรินทร์ ผึ่งบรรหาร
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2 ห้อง 5

 
 

 

Ms.Eunice Ouidet
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2 ห้อง 5

 

นางบังอร ดารากร ณ อยุธยา
ครูพิเศษ สายชั้นอนุบาลปีที่ 2