:: สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ::

นางสาวกัญชลี วิถาระพันธ์
ครูประจำสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1

นางสมเพชร นิลกำแหง
ครูประจำสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 2

 

นางอรอนงค์ สุทธิพัฒนสมบุญ
ครูประจำสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 3

 

 
 

 

นางสาวเสาวลักษม์ เอี่ยมสำอางค์
ครูประจำสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 4

 

นางสาวพิมพ์นารา วันษาดา
ครูประจำสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 5

 

Ms.Julimar S. Camba
ครูประจำสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 5

 
 

นางวรรณา อารีวัฒนะ
ครูประจำสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 6

 

นายปฏิพัทธ์ ประสงค์ดี
ครูพิเศษ สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 

นางปรียาพร สิริสรรพ
ครูพิเศษ สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1