:: สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ::

นางกิตติยา คามจังหาร
ครูประจำสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 1

นางสาวสุกัลยา เอี่ยมใจรัก
ครูประจำสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 2

 

นางกฤตวรรณ สมบัติ
ครูประจำสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 3

 

 
 

นางสาวภัทรีญา เฉื่อยทอง
ครูประจำสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 4

นางพรรณี รัตติธรรม
ครูประจำสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 5

Mr. Daniel B. Guzman
ครูประจำสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 5

 
 

 

นางเตชินี ภู่ทอง
ครูประจำสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 6

 

Ms.Shirley S.Camba
ครูประจำสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 6

 

นายกตัญญู มุมจันทึก
ครูพิเศษ สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 
 

 

นายวชิรวิทย์ เมืองอินทร์
ครูพิเศษ สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2