:: สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ::

นางชุติมณฑน์ วสุประสาท
ครูประจำสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 1

นางนาตยา ตันเสรี
ครูประจำสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 2

นางสาวอุไรวรรณ มะเดชา
ครูประจำสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 3

 
 

 

นางสาวขัตติยา สุริยกมล
ครูประจำสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 4


นางณัฐภรณ์ สายพิมพ์
ครูประจำสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 5

 

Ms.Joan Ramos Liwag
ครูประจำสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 5

 

 
 

 

นางสาวสุดาพร หาญจริง
ครูประจำสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 6

 

นางสาวอุไรวรรณ วรญาณศรี
ครูพิเศษ สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 

นาวสาวเดือนเต็ม มัดตาเฮต
ครูพิเศษ สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 
 

 

นายณัฐวุฒิ สวัสดิ์พาณิชย์
ครูพิเศษ สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3