:: สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ::

นางพิศมัย ช่อวิเชียร
ครูประจำสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 1

นางเปรมจิตต์ หลังสัน
ครูประจำสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 2

 

นางวันทนา บัณฑรวรรณ
ครูประจำสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 3

 

 
 

นางสาวนภาวรรณ ยุบลชู
ครูประจำสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 3

นางพรรณี พลายคุม
ครูประจำสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 4

นางปริศนา จตุรปา
ครูประจำสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 5

 
 

 

Mr. Erol T.Daquioag
ครูประจำสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 5

 

นางสาวกันต์ชญาณี ส่งเจริญทรัพย์
ครูประจำสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 6

 

Ms.Carol Simangan Camba
ครูประจำสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 6

 
 

 นางสาวพัชรนันท์ เวียงสันเทียะ
ครูพิเศษ สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 

นางสาวธนิษฐา ชมศิลป์
ครูพิเศษ สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 

นาวสาวอรุณรัตน์ กลิ่นหอม
ครูพิเศษ สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 
 

 

นางสาวอรทัย วงษ์จันทร์แดง
ครูพิเศษ สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 

นางสาวจิราวรรณ กึ่งวงศ์
ครูพิเศษ สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4