:: สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ::

นางสาวศรีสุดา นุ่มอ่ำ
ครูประจำสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 1

นางสาวภภัสสร ดวงมณี
ครูประจำสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 2

 

นางสาวกัญญาพัชญ์ วังแสง
ครูประจำสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 3

 

 
 

 

ครูสาวิตรี เมือกนก
ครูประจำสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 4


นางสาวอรวรรณ พิบูลย์เวช
ครูประจำสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 5

 

 

 

 

รออัพเดท

  


ครูประจำสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 5

 
 

 

นายวันชัย เสือใหญ่
ครูประจำสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 6

 นายสมนึก สุยะสืบ
ครูพิเศษ สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 

นายอานุภาพ สุกรินทร์
ครูพิเศษ สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5