:: สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ::

 

 

นางสาวสุวรรณี บุญทัน
ครูประจำสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 1

 

นางสาวรัศนี พลสวัสดิ์
ครูประจำสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 2

 

นางสาวสุชีลา ตันติเมธาวี
ครูประจำสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 3

 

 

นางสาวจิราภรณ์ เผือกแห้ว
ครูประจำสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 4

 

นางกอแก้ว สวัสดี
ครูประจำสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 5

 

นายปรีชา มหาโพธิกุล
ครูประจำสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 6

 
 

 

นายภาษิต สายจันทร์
ครูพิเศษ สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 

นางบังอร ภูพัฒนะ
ครูพิเศษ สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 

นายฉัตรพันธ์ นิลกำแหง
ครูพิเศษ สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 
 

 

นายเจษฎา ก้องสาคร
ครูพิเศษ สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 

 

นางอัญชลี แสงโพธิ์
ครูพิเศษ สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 

นางสาวสุธาสินี แช่มมี
ครูพิเศษ สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6