วิสัยทัศน์

อนุบาลพิบูลเวศม์ เป็นสถานศึกษาที่มุ่งมันบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัน และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล ส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้สู่คุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

 

คำขวัญ

ความรู้ดี มีคุณธรรม

นำสังคม ชื่นชมความเป็นไทย

ก้าวไกล สู่สากล

 

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน มีชื่อว่า "พระพุทธมงคลสารประสิทธิ์" ได้รับมอบจากพระมงคลราชมุนี (สุพจ โชติปาโล) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส เจ้าคณะ 3 วัดสุทัศน์เทพวราราม ซึ่งสร้างถวายในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 60 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อ พ.ศ.2530 โรงเรียนได้อัญเชิญไว้ ณ ห้องจริยศึกษา ชั้น 4 อาคาร 3

 

 

ประวัติ

โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตั้งอยู่ในอาคารสงเคราะห์พิบูลเวศม์ ถนนสุขุมวิท 71 กรุงเทพมหานคร ในที่ดินของธนาคารสงเคราะห์ (ปัจจุบันโอนเป็นอาคารเคหะแห่งชาติ) ซึ่งมีเนื้อที่จำนวน 1 ไร่ 2 งาน 88 ตารางวา พร้อมอาคานึกชั้นเดียว จำนวน 2 หลัง หลังละ 2 ห้องเรียน (ได้รื้อก่อสร้างเป็นตึกอาคารเรียน 1 และอาคารเรียน 2 ในปัจจะบัน) และอาคารทรงไทย 1 หลัง ได้มอบให้กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนชั้นอนุบาลเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2498 โดยตั้งชื่อว่า "โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์" สังกัดแผนกการศึกษาอนุบาล กองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา

วันที่ 1 ตุลาคม 2523 โอนมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติการโอนโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ.2523 เมื่อวันทีี่ 12 พฤษาคม 2524 การเคหะแห่งชาติได้ยกกรรมสิทธิ์การใช้ที่ดินเพิ่มให้อีก 1 แปลง มีเนื้อที่ 1 ไร 3 งาน 88 ตารางวาซึ่งติดกับแปลงที่ดินเดิม (เนื้อที่ 1 ไร่ 2 งาน 88 ตารางวา) ให้กับสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ รวมเป็นเนื้อที่ผืนเดียวกันรวม 3 ไร่ 2 งาน 76 ตารางวา เพื่อให้ใช้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาขยายโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ วันที่ 7 กรกฎาคม 2546 โอนมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามประกาศในราชกิจจานุเบกขา เล่มที่ 120 ตอนที่ 63 ก ปัจจุบันทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 3 ขวบ, ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6

อาคารเรียน

1. อาคารเีรียนแบบตึกพิเศษ 3 ชั้น (อาึคาร 1) จำนวน 15 ห้องเรียน สร้างด้วยเงินงบประมาณ ปีั 2513 จำนวน 1,500,000 บาท

2. อาคารเรียนแบบตึกพิเศษ 3 ชั้น (อาคาร 2) จำนวน 17 ห้องเรียนสร้างด้วยเงินงบประมาณปี 2518 จำนวน 3,000,000 งบประมาณปี 2519 จำนวน 450,000 บาท

3. อาคารเีรียนตึกพิเศษ 4 ชั้น (อาคาร 3) มีชั้นดาดฟ้า สามารถใช้เป็นที่เรียนกิจกรรมได้ มีห้องเรียน 48 ห้องเรียน สร้างด้วยเงินงบประมาณปี 2526-2528 จำนวนเงิน 16,332,000 บาท รวมอาคารเรียน 3 หลัง จำนวนห้องเรียนทั้งหมด 80 ห้องเรียน