เบอร์โทรภายในโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ ประจำปี 2556

หมายเลขโทรศัพท์ 02-3912625 , 02-3814264 โทรสาร(แฟกซ์) 02-3823249 มูลนิธิจำรัส-เผ่าทอง 02-7112152

 


อนุบาล  3  ขวบ
101
อ.3/1
นางผุสดี ธรรมศิริ
102
อ.3/2
นางวรรณลักษณ์ ทองงาม
103
อ.3/3
นางวาสนา ถิ่นถาน

อนุบาล 1 
103
อ.1/1
นางสาวเหมือนฝัน จันทร์ประสิทธิ์
104
อ.1/2
นางไพฑูรย์ ธนูรัตน์
107
อ.1/3
นางสาววรรณี ชูก้าน
106
อ.1/4
นางจารุวรรณ โรจนะเทพประสิทธิ์
105
อ.1/5
นางสาวพวงพร ไชยวีระ
 
อนุบาล 2 
205
อ.2/1
นางสาววยา สมรรถการพัฒนา
206
อ.2/2
นางสุพิศ จงเรืองศรี
207
อ.2/3
นางสาวมณฑา เมธยะกุล
208
อ.2/4
นางพัชรี เมตตาจิต
201
อ.2/5
นางบุศรินทร์ ผึ่งบรรหาร

ป.1
311
ป.1/1
นางวรรณา อารีวัฒนะ
312
ป.1/2
นางวรรณา อารีวัฒนะ
313
ป.1/3
นางอรอนงค์ สุทธิพัฒนสมบุญ
314
ป.1/4
นางบานชื่น วรวงศ์
316
ป.1/5
นางสาวพิมพ์นารา วันษาดา
317
ป.1/6
นางสาวศศิธร ศักดาวงษ์
 
ป.2
321
ป.2/1
นางสาวมนเทียร ลุนสูงยาง
322
ป.2/2
นางลักษณ์สุภา เกตุช้าง
323
ป.2/3
นางกฤตวรรณ สมบัติ
324
ป.2/4
นางสาวภัทรีญา เฉื่อยทอง
326
ป.2/5
นางพรรณี รัตติธรรม
327
ป.2/6
นางเตชินี ภู่ทอง

ป.3
356
ป.3/1
นางสาวศิริกาญจน์ สุทธิปัญโญ
357
ป.3/2
นางนาตยา ตันเสรี
347
ป.3/3
นางสาวอุไรวรรณ มะเดชา
346
ป.3/4
นางสาวสิริรัตน์ สวัสดิกุล
345
ป.3/5
นางณัฐภรณ์ สายพิมพ์
232
ป.3/6
นางสาวเบญจพร นาคอ้าย
 
ป.4
141
ป.4/1
นางพิศมัย ช่อวิเชียร
142
ป.4/2
นางเปรมจิตต์ หลังสัน
143
ป.4/3
นางวันทนา บัณฑรวรรณ
144
ป.4/4
นางพรรณี พลายคุม
145
ป.4/5
นางปริศนา จตุรปา
234
ป.4/6
นางสาวเพลินพิศ เหมือนพันธุ์

ป.5
355
ป.5/1
นางสาวศรีสุดา นุ่มอ่ำ
354
ป.5/2
นางสาวญาณิกาญจน์ จำเนียร
353
ป.5/3
นางสาวภภัสสร ดวงมณี
352
ป.5/4
นางสาวบวรรัตน์ เหมือนเนื้อทอง
351
ป.5/5
นางสาวอรวรรณ พิบูลย์เวช
236
ป.5/6
นางกุหลาบ เพ็งแจ่ม
 
ป.6
361
ป.6/1
นายปรัชญานันท์ พันธเสน
362
ป.6/2
นางสาคร ช่วยเวช
363
ป.6/3
นางสาวสุชีลา ตันติเมธาวี
364
ป.6/4
นางสาวกัญชลี วิถาระพันธ์
365
ป.6/5
นางกอแก้ว สวัสดี
366
ป.6/6
นางชุติมณฑน์ วสุประสาท

ห้องพิเศษ / ห้องกิจกรรม / ห้องประชุม / ห้องพักครู / บ้านพัก
202
ห้องสมุด
364
ห้องพักครูตึก 3 ชั้น 4
404
การเงิน
407
ห้องสหกรณ์
236
ห้องพักครูต่างชาติ
421
ห้องประชุมใหญ่โกมุท
408
ห้องพยาบาล
424
ห้องคอมฯ อนุบาล ป.1-2
422
ห้องประชุมเล็กบุษกร
409
ห้องเก็บข้อสอบวิชาการ
433
ห้องคอมฯ ป.3-6
423
ห้องประชุมกลาง บุณฑริก
434
ห้องจริยะ
439
ห้องวิทยาศาสตร์ ชั้น 4
443
ดาดฟ้า (ห้อง กอท)
436
ห้องศิลปะ
440
ห้องวิทยาศาสตร์ใหม่ ชั้น 3
430
ดาดฟ้าห้องพละ
425
ห้องสื่อฯ
437
ห้องอังกฤษ
412
ห้องพัสดุ
426
ห้องดนตรี
445
ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์
442
ห้องพักคนงาน
435
ห้องนาฎศิลป์
431
ห้องครัว
411
ห้องพักคนงาน