ชื่อ-สกุล ::
  ดร.พีรานุช ไชยพิเดช
ตำแหน่ง ::
 ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะ ::
 ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ::
 กศ.ด.
สาขาวิชา ::
 การบริหารการศึกษา