ชื่อ-สกุล ::
  ดร.สุรดา ไชยสงคราม
ตำแหน่ง ::
 ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะ ::
 ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ::
 ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชา ::
 บริหารการศึกษา