:: สื่อการเรียนรู้ ::

ผู้จัดทำ นาวสาวเดือนเต็ม มัดตาเฮต


ผู้จัดทำ นายฉัตรพันธ์ นิลกำแหง


สื่อการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง Microsoft Office Word 2007

สื่อออนไลน์ วิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง Microsoft Office Word 2007


สื่อการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง Microsoft Office Word 2007

สื่อออนไลน์ วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบนิเวศ